Правила за защита на лични данни

  1. При приемането на Общите условия за ползване, Потребителят се съгласява да предостави лични данни на Доставчика и дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни. Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
  2. Доставчика се явява администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и обработва личните данни на Потребителя за изпълнение на своите задължения във връзка с изпълнението на клаузите на Договора.
  3. Доставчика е длъжен да не разкрива личните данни на Потребителя на трети лица.
  4. Предоставяне и достъп на лични данни може да има само в случаите, когато Доставчика е нормативно задължен да предостави данните на съответните публични органи и организации или му е надлежно изискана от органите по съответния ред или при други случаи, предвидени в Закона за защита на личните данни
  5. Доставчика не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.