ОБЩИ УСЛОВИЯ

СУБЕКТИ И ПРЕДМЕТ

      С настоящите Общи условия за ползване се определят и регулират отношенията между „Смарт АйТи" ООД, ЕИК 147025495, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 69, вх. 1, идентификационен номер по ДДС № BG147025495, наричано по-долу за краткост „Доставчик”, и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганите от Доставчика услуги за „Облачно архивиране“, наричан по-долу за краткост „Потребител”.

Всеки Потребител, ползващ услугата „Облачно архивиране“ (наричана по-долу за краткост „Услугата“), предоставяна от Доставчика, се съгласява да спазва настоящите Общи условия за ползване.

Предоставянето на Услугата на потребителя се извършва след заявяването на вида на услугата и нейното заплащане.

Заявяването на услугата може да се извърши:

 • в офисите на доставчика
 • на неговата интернет страница на адрес www.sCloud.bg

На интернет страницата са изложени всички услуги, които Дружеството предлага заедно с всички условия, при които те се предоставят, наричани в своята цялост Условия за ползване. При избор на конкретни услуги от Потребителя и съгласяване с Условията за ползване се създава правно обвързващ договор между Дружеството и Потребителя.

При заявяване на услуги в офис на Доставчика, Потребителя се запознава с Условията за ползване и се сключва писмен договор между Доставчика и Потребителя;

При заявяване на услуги в интернет страницата на Доставчика, договорът се смята за сключен от момента на изразяване в електронна форма на съгласието на Потребителя. В този случай електронното изявление на Потребителя се извършва чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия за ползване” и кликването на съответния виртуален бутон за извършване на регистрацията. С това действие Потребителят декларира, че е съгласен с Общите условия за ползване, приема ги безусловно и се задължава да ги спазва.

Доставчика осигурява публичност на Условията за ползване, като ги публикува на своята интернет страница, находяща се на адрес: www.sCloud.bg, от където Потребителят може да ги разпечата, като при поискване Дружеството ги предоставя на траен носител, включително и чрез изпращане на електронната поща на Потребителя.

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

 1. За услугата „Облачно архивиране“, Доставчикът осигурява дисково пространство за съхраняване, изтегляне, управление или споделяне на файлове на Потребителя върху своя или на негови партньори компютърна техника.
 2. Доставчикът се задължава срещу възнаграждение да осигури инструментите, характеристиките и приложенията за нормалното функциониране на услугата със спецификации, определени в зависимост от избрания от Потребителя абонаментен план, както и да осигури зависещата от него свързаност и техническа изправност на предоставената Услуга;
  • Подробно описание на абонаментните планове и техните спецификации по отношение на Услугата се намират на Интернет адрес scloud.bg
  • За някой абонаментни планове Доставчикът си запазва правото да определя минимален срок за ползване и заплащане
 3. Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на заявената и заплатена от него Услуга, предмет на настоящите Общи условия, при стриктно спазване на същите и на действащото на територията на Република България законодателство;
 4. Доставчикът се задължава да предприема всички необходими действия за осигуряване безпрепятственото ползване на Услугата, с изключение на случаите, когато се извършва техническа профилактика с оглед защитата на оборудването и съобщителната инфраструктура, подобряването на качеството на предлаганите услуги или при форсмажорни обстоятелства;
 5. Доставчикът се задължава да не предоставя потребителското име и паролата за достъп на Потребителя на трети лица;
 6. Доставчикът има право да получи възнаграждение за предоставяните от него услуги, независимо дали са договорени с първоначалния Договор или след това, ако е постигнато писмено съгласие между страните;
 7. Доставчикът има право при не плащане на Услугата в срок от страна на Потребителя да преустанови достъпа до всички информационни материали и ресурси, разположени на сървър на Доставчика от Потребителя.
 8. Доставчикът има право да изисква необходимото според обстоятелствата легитимиране на Потребителя, свързано със сигурността на достъпа, ползването и/или управлението на предоставената услуга;
 9. Доставчикът има право да ограничи или прекрати временно и постоянно ползването на Услугата при отказ от легитимиране от страна на Потребителя;
 10. Доставчикът има право да ограничи или прекрати временно или за постоянно достъпът до предоставените услуги, ако установи, че Потребителят ги използва недобросъвестно, в нарушение на Условията за ползване, както и на действащите на територията на Република България и Европейския съюз законодателства;
 11. Доставчикът има право на ограничение по отношение на вида на файловете, които се съхраняват при ползването на Услугата, като например файлови типове, които Доставчикът не поддържа;
 12. Доставчикът има право да наложи допълнителни ограничения за използването на Услугата извън изброените по-горе;
 13. Доставчикът има право на ограничение по отношение на вида на устройствата на Потребителя за достъп до Услугата;
 14. Доставчикът е длъжен да уведоми Потребителя по e-mail за предстоящи действия от негова страна, ако тези действия засягат достъпът до Услугата.
 15. Доставчикът има право за срока на ползване от Потребителя на Услугата да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предлага информация относно свои или предлагани от трети лица услуги, да прави запитвания и известия по различни въпроси, да провежда анкети и други дейности, които пряко касаят Услугата.
 16. При наличие на достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугата, предмет на настоящите Общи условия, би могло да съставлява престъпление или административно нарушение, Доставчикът има правото, по своя преценка, да сезира компетентните държавни органи, като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
 17. Архивни копия/ Backup:
  • Услугата "Ежедневен backup" се предоставя от страна Доставчика в израз на добра воля и в допълнение към основната Услуга. Доставчика извършва няколко архива/backups върху собственото му оборудване през определен период от време, по собствено усмотрение.
  • Доставчикът съхранява архивите, направени от самия него, за свои нужди, в случай на форсмажорни обстоятелства, при възникване на технически проблеми в оборудването му, при действия или бездействия на трети лица и организации, целящи да навредят на Доставчика.
 18. Доставчикът има право да променя Условията за ползване, като ги публикува на интернет страницата си на адрес: www.sCloud.bg и ги изпраща на електронната поща на Потребителите най–малко 3 (три) дни преди промените да придобият задължителен характер за Потребителя.

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Потребителят има право да осъществява достъп до Услугата единствено с помощта на инструментите, характеристиките и приложенията, които Доставчика предоставя или препоръчва;
 2. Потребителят има право да използва Услугата съгласно сключения договор като съхранява, тегли, управлява, споделя и ползва собствените си файлове;
 3. Потребителят дава своето съгласие на Дружеството при сключване на Договора да създава архивни/bacкup копия на файловете или акаунта на Потребителя като цяло;
 4. Потребителят се задължава: да:
  • да не прехвърля изцяло или частично правата и задълженията си по договора на трети лица, без изричното писмено съгласие на Доставчика;
  • да не споделя потребителско си име и парола с други лица;
  • да не използва чуждо потребителско име и парола;
  • да не използва Услугата в противоречие с Условията за ползване;
  • да споделя само свои файлове като не нарушава авторското право или каквото и да е друго чуждо право, или който и да е лиценз, или друг договор, с които Потребителят е обвързан;
  • да не ползва и не споделя файлове, които съдържат клеветнически, заплашителни, обидни, фанатични и дискриминационни материали;
  • да не ползва и не споделя файлове, които съдържат порнографски материали;
  • да не ползва и не споделя файлове, които подтикват към омраза, погазване на обществения ред, престъпление и нарушение на закона;
  • да не ползва и не споделя файлове, чието съдържание нарушава неприкосновеността на личността и правото на личен живот;
  • да не ползва и да не споделя файлове, които съдържат злонамерен софтуер, шпионски софтуер, софтуер за трафик манипулации, софтуер за хакване, „вируси“, „троянски коне“, „червеи“ или други вредоносни кодове;

ОТГОВОРНОСТ

 1. Доставчикът не извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на Услугата, нито търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност и не носи отговорност за съдържанието на файловете на Потребителя.
 2. Доставчикът не носи отговорност за:
  • Начина, по който Потребителят ползва Услугата и за всички последствия от това, като например: неспособността на Потребителя да установи връзка с комуникационното оборудване, освен ако причината не е в Доставчика;
  • Сигурността на предаваната чрез Мрежата информация, както и при узнаване от трети лица на метода и детайлите за автентикация за ползване на Услугата, независимо от причината и/или начина на узнаване, включително и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи и записи;
  • Съдържанието и актуализирането на предаваната или обработвана чрез Мрежата информация;
  • За случаите на неправомерни действия на трети лица като получаването на неразрешен достъп, пренасянето или разпространяването на компютърни вируси и др., които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или "защитните стени" (firewalls), използвани от системата на Доставчика с цел защита сигурността на информацията, която се пренася през Мрежата.
 3. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на файловете на Потребителя, когато файловете съдържат материали, с които се нарушават интелектуална собственост, авторски права, лицензии, споразумения и каквито и да е други права, съгласно действащото право на територията на Република България.
 4. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на файловете на Потребителя, когато файловете съдържат материали, които са клеветнически, заплашителни, обидни, порнографски, фанатични, подтикващи към омраза, дискриминация, престъпление или нарушение на закона.
 5. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на файловете на Потребителя, когато файловете съдържат материали, засягащи неприкосновеността на личността и правото на личен живот или каквото и да е друго право на трето лице.
 6. Доставчикът не носи отговорност при ограничаване на достъпа към Услугата и загуба на информация:
  • при неизпълнение на условията по договора от страна на Потребителя;
  • при действия от страна на Потребителя, вредящи на интересите на Дружеството и/или тези на друг Потребител;
  • при действия, пречещи за нормалната употреба на Услугата и свързани с тях измами и/или злоупотреби;
  • в следствие на загуба на парола за достъп до акаунта на Потребителя. Доставчикът не съхранява и не може да възстанови загубена парола на Потребител.
 7. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не е способен да ползва Услугата в пълния и капацитет:
  • поради липса на достатъчни компютърни умения за използване на исканата услуга;
  • поради липса на подходящо техническо оборудване от страна на Потребителя;
 8. Потребителят носи сам отговорност за поддържането на необходимата сигурност и защита на паролата, на акаунта си и съдържанието на файловете си.
 9. Потребителят носи сам отговорност за съдържанието на потребителския си акаунт.
 10. Потребител, който превиши лимита за съхранение на потребителския план, за който е сключил договор, включително чрез неплащане или неподновяване на потребителския план, няма да бъде в състояние да получи достъп до файловете си.
 11. Доставчикът се освобождава от отговорност и от изпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия при появата на непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение и всякакви други прояви, действия и/или събития, чието предотвратяване, възникване, преустановяване, управление и осуетяване е извън контрола на Доставчика. Действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика също се считат за форсмажор.
 12. В случай на предсрочно прекратяване на отношенията между Доставчика и Потребителя по силата на настоящите Общи условия, инициирано и извършено от страна на Потребителя, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за Услугата за оставащия период на ползването й съгласно избрания от него абонаментен план. Ако Доставчикът е получил цялата дължима абонаментна такса предварително, той не дължи връщането й, тъй като същата се счита за обезщетение за предсрочното прекратяване на ползваната Услуга.
 13. При едностранно прекратяване на отношенията между Доставчика и Потребителя по силата на настоящите Общи условия, извършено от страна на Доставчика, дължащо се на виновното поведение на Потребителя, Доставчикът има право на обезщетение в размер на дължимото възнаграждение за Услугата за оставащия период на ползването й.
 14. При горните два случая, когато Потребителят е изплатил авансово цялата дължима по Договора сума, тя се приема като неустойка от Дружеството за предсрочното му прекратяване и не следва да бъде възстановявана на Потребителя;
 15. В случай на виновно неизпълнение на задълженията от страна на Доставчика за предоставяне на Услугата, то той дължи неустойка в размер на дължимото му възнаграждение за оставащия период на Договора.
 16. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от Потребителя на трети лица.
 17. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика, както и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползването от Потребителя на предоставяните от Доставчика Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
 18. Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

                                                                                                                        УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Доставчикът предоставя Услугата на Потребителя срещу възнаграждение, чиито размер се определя съобразно избрания от него абонаментен план. Информация за предлаганите от Доставчика абонаментни планове се намира на неговата интернет страница;

 1. Плащането се извършва в български лева и предхожда предоставянето на услугата за съответния период.
 2. Потребителят може да добави към заявената Услуга/и допълнителни услуги, които да ползва. Доставчикът начислява съответните нови цени като новите услуги стават достъпни за Потребителя след заплащането им;
 3. Всички суми се заплащат чрез банков превод. При плащане на услугата Потребителят превежда сумата по банковата сметка на Доставчика:
  - IBAN: BG14RZBB91551004999554
                   - Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД,
  като посочва за физически лица, името си и ЕГН, а за юридически лица, наименованието си ЕИК, а като основание за плащане посочва избраният абонаментен план за Облачно архивиране. За всяка постъпила сума Доставчика издава фактура в законно установените срокове и форма и я изпраща на електронната поща на Потребителя.


УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. Договорът се прекратява:
  • с изтичане на срока на договора съгласно избрания от Потребителя абонаментен план;
  • по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
  • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  • при обективна невъзможност на Потребителя или Дружеството да изпълни задълженията си по договора.
 2. Доставчика има право едностранно да прекрати Договора по всяко време при съществено или системно нарушение на Договора от страна на Потребителя, без да дължи обезщетение или неустойка;
 3. Потребителят има право едностранно:
  • да прекрати Договора по всяко време като дължимите суми и такси съгласно Договора остават да се дължат;
  • да прекрати Договора с едноседмично писмено предизвестие, при съществено или системно нарушение на Договора от страна на Дружеството, без да дължи обезщетение или неустойка;
  • да се откаже писмено от сключения извън търговския обект Договор, без да дължи обезщетение или неустойки, като уведоми Дружеството за отказа си в срок от 7 работни дни от деня на сключване на Договора. В този случай Потребителят дължи единствено сумите за направените по договорените услуги разходи и за времето на използване на Облачни услуги. Изключение от това право е когато Потребителят е дал своето изрично съгласие на Дружеството за предоставянето на договорените услуги да започне преди изтичането на срока от 7 работни дни.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Страните се задължават да спазват изисквания за конфиденциалности и запазване на тайната, свързани с услугите. Всяка от страните се задължава да не разпространява конфиденциалната информация на трети лица под каквато и да било форма и след прекратяване на Договора за срок от една година.
 2. Потребителят се съгласява да предостави лични данни на Доставчика и дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни (виж Правилата за защита на личните данни). 
 3. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 4. При предоставяне на достъп до Услугата Доставчикът не отговаря за съдържанието на предаваната информация и за дейността на Потребителя на Услугата съгласно чл. 13., чл. 14, чл. 15, чл. 16 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ).
 5. Всички спорове, породени от или свързани с тези Общи условия, се отнасят за решаване пред компетентния български съд.
 6. В случай, че някоя/някои от клаузите, включени в настоящите Общи условия, се окаже/окажат недействителни, то това в никакъв случай няма да доведе до недействителност на други клаузи от Общите условия или до недействителност на Общите условия в цялост.
 7. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле на сайта на Доставчика, както и във всички случаи, в които изявленията, разменени между страните, дават възможност да бъдат възпроизведени по технически начин.
 8. Във всички случаи отговорността на Доставчика към Потребителя не може да надвишава стойността на заплащаното от Потребителя месечно абонаментно възнаграждение за предоставяната Услуга.
 9. Доставчикът се освобождава от отговорност и от задълженията си по договора при появата на събитие, представляващо форсмажор, определен съгласно чл. 22. от тези Общи условия.
 10. Настоящите Общи условия, уреждащи отношенията между Доставчика и Потребителя са строго конфиденциални за тях и те се задължават да запазят поверителността на информацията. Ако Потребителя не спази тази клауза договора се прекратява от страна на Доставчика.

 НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

Компетентните държавни органи, които осъществяват надзор над Доставчика във връзка сключването и изпълнението на Договора са:

 • Комисия за защита на личните данни, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 , п.к. 1592, тел. +359 2 91 53 518, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., интернет страница: cpdp.bg;
 • Комисия за защита на потребителите, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл."Славейков" № 4 А , ет.3, 4 и 6, п.к. 1000, тел.: +359 2 980 25 24, интернет адрес :kzp.bg;
 • Комисия за защита на конкуренцията, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Витоша №18, п.к. 1000, телефони: 02 935 61 13;  02 935 61 90, 02 935 61 36, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.01.2016 г.